สพป.ปัตตานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ อาทิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ซึ่งนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมด้วยนายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า และวิธีการจัดการแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การทำแก๊สชีวภาพ การเลี้ยงไก่ไข่ การบริหารจัดการสหกรณ์และธนาคารโรงเรียน การปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร การเลี้ยงปลา ทุ่งหว้าบาร์เบอร์ และการบริหารจัดการของโรงเรียนที่นำสู่ความเป็นเลิศ ด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนสู่การมีทักษะอาชีพเกษตรแบบอินทรีย์ นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาต่อไป