สพฐ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อมนำถวาย ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานพร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

โดยกฐินครั้งนี้พระครูปริยัติโกวิท(ฉายา โกวิโท)เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอดได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับในพิธีอปโลกนกรรม ครองผ้ากฐิน .