นักเรียนกระบี่ 2,000 คน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในจังหวัด

วันนี้ (วันที่ 5 กันยายน 2562) ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่  พันเอกชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในจังหวัดกระบี่ โดยคุณลลิดา  พันธุ์วิชาติกุล ผู้บริหารโรงแรมในเครือมาร์กระบี่ กรุ๊ป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นนักเรียนในจังหวัดกระบี่ จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และนักเรียนจากสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 2,000 คน จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1,000 คน  โดยกลุ่มแรก จัดรอบเช้าเวลา 08.30-12.00 น. เป็นนักเรียนจากอำเภอเหนือคลองและนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มที่ 2 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. เป็นนักเรียนในอำเภอเมืองกระบี่  เพื่อร่วมกันจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดกระบี่ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงลึก ให้กับนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ ให้มีจิตสำนึก มีความรัก หวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโดยสำนักงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โรงแรมในเครือมาร์กระบี่กรุ๊ป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  โดยคุณอเล็กซ์  เรนเดลล์ ดาราและนักแสดง ผู้ก่อตั้งสถาบัน EEC THAILAND และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน

          ทั้งนี้ สถาบัน EEC THAILAND : ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE THAILAND  เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรง มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการให้ความรู้เชิงลึก อย่างสนุกสนาน ผ่านทางกระบวนการการจัดค่าย พาเด็กๆ และสมาชิก EEC Thailand ไปศึกษาสิ่งแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะตัวในแบบฉบับของ EEC Thailand โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยความเชื่อในเรื่องการมีส่วนร่วมของสาธารณะว่าจะส่งผลสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว EEC จึงถือกำเนิดขึ้นจากการคิดค้น การวิเคราะห์ และสร้างรูปแบบกิจกรรมร่วมสมัยที่เหมาะสมกับการนำพาสังคมไปสู่กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของผู้คนในการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังประโยครณรงค์หลักที่ว่า LET NATURE BE OUR CLASSROOM “ให้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนของเรา”