สพป.ลพบุรี เขต 1 การประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ประธานกลุ่มสาระฯ) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น.  นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางภาวนา นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกลุ่มสาระฯ ทั้ง 11 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบตารางการแข่งขัน บัญชีจัดสรรงบประมาณศูนย์พัฒนาวิชาการ/ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน (หลักฐานการเบิกค่าอาหารในการประชุม – การจัดงาน-การเบิกค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารในการจัดทำเอกสาร-การเบิกค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1

…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)