“อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา” การฝึกอาชีพเพื่อชีวิต ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต ๓

          ปัญหาที่ได้พบทั่วไปของนักเรียนที่จบการศึกษาไม่ว่าระดับใดก็ตาม หรือนักเรียนที่ออกกลางคัน ที่สำคัญก็คือไม่มีอาชีพ  ไม่สามารถทำงานได้ เลือกงาน มีความรู้สึกอับอายที่ประกอบอาชีพสุจริต  โรงเรียนได้ประชุมคณะครูเพื่อหาวิธีการสร้างอาชีพให้ติดตัวนักเรียน โดยปลูกฝังความคิด ความตระหนักในอาชีพที่สุจริต  ให้สามารถเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพในยามจำเป็นได้อย่างไม่ย่่อท้อ ไม่รู้สึกอับอาย และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต

          โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกชั้นเรียนประชุมคุย วางแผนที่จะสร้างอาชีพของกลุ่ม(ห้องเรียน) โดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ให้ความรู้ในการทำบัญชี การเก็บรักษาเงิน  ทุกห้องเรียนได้เปิดขายสินค้าของห้องเรียน มีการระดมทุนกันในห้องเรียน โรงเรียนจัดเวลาให้ทุกวันศุกร์ ช่วงบ่ายหลังจากกิจกรรมละหมาดของนักเรียนมุสลิม  สิ้นปีการศึกษาทุกชั้นเรียนก็จะมีการประชุมสรุป รายรับ รายจ่่าย และจะมีกำไรมาแบ่งกัน นักเรียนจะมีรายได้กันทุกคน

         แต่ผลที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนต้องการมากที่สุดคือความกล้าที่จะประกอบอาชีพที่สุจริต  ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นายนิพนธ์ มณีรัตน์