สพป.ยะลา เขต 3 พัฒนาครูด้านเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics)

วันที่  7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยโฟนิกส์ (Phonics) และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Activity – based Learning โดยมีนายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กล่าวรายงาน  ทั้งนี้มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมจำนวน 135 คน ณ ห้องประชุมบาลา  ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายโกมุท  รุยอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ Boot  camp ระดับภูมิภาค ทำให้ครูมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน ครูผู้สอน นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น  และปีนี้จากการสำรวจ การรายงานผลของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและทีมนิเทศจิตอาสา พบอีกว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความต้องการพัฒนาด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) มากที่สุด ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เล็งเห็นความจำเป็นและความต้องการของครู จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูด้านเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) และวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ฟังจากเพลง  หนังฝรั่ง เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้  นายโกมุท  รุยอ่อน ยังกล่าวอีกว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอำเภอเบตงจะเปิดสนามบิน ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเบตงมากขึ้น สิ่งสำคัญที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้วางแผนในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีขีดความสามารถด้านทักษะเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายู และที่ผ่านมาก็ได้เปิดโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดน ประเทศมาเลเซีย ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน การทำค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือและกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งในอนาคตวางแผนไว้ว่าจะประสานให้มีการแลกเปลี่ยนครู นักเรียนระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ครู และนักเรียนเรียนรู้อย่างกว้างขวางอีกด้วย

เกสรี  ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว