“บ้านหลังที่ ๒ ของนักเรียน” กับอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่า ที่โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา ๓

          โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ ๒ ของนักเรียนที่นี่ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่่  ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อ แม่  ซึ่งบางคนอยู่กับ ปู่ ย่า ,ตา ยาย , หรือไม่ก็ไปอยู้บ้านของญาติๆ  ปัญหาที่เกิดที่โรงเรียนพบก็คือ นักเรียนขาดความอบอุ่น ขาดความรักจากพ่อ แม่ , นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งปัญหาเหล่ามีจำนวนมากจนน่าวิตก  ถ้าโรงเรียนรับมาอยู่ กิน นอน ที่โรงเรียน ก็เป็นปัญหาหนักเช่นกันเพราะอาคาร สถานที่ไม่เพียงพอ

          โรงเรียนได้แก้ปัญหาเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่พอจะแก้ไขได้ไปก่อน คือเรื่องอาหารเช้า   เนื่องจากนักเรียนร้อยละ ๙๐ ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้า  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่่หลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่งบค่าอาหารกลางวันๆ ละ ๑๓ บาท/คน  โรงเรียนจัดมาทำอาหารเช้าให้นักเรียนด้วย  ตอนนั้นคาดว่าน่าเป็นโรงเรียนแรกๆ ที่บริการอาหารเช้า  ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น  นักเรียนมีความสุขมากขึ้น  จนมีหลายๆ โรงเรียนมาดูงาน  กลับไปทำ ส่งผลงานเข้าประกวดกันจนได้รับรางวัลกันโดยทั่วกัน  แต่สำหรับโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ไม่ได้ส่งเข้าประกวด ประเมิน แข่งขันแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ทำอยู่ตอนนั้น ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความพึงพอใจ ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนจำนวนมากขึ้นทุกปี

         สรปก็คือ นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า กลางวัน และได้รับความรัก ความอบอุ่นจากคุณครูทุกคน  ปัญหาของนักเรียนแต่เดิมมาได้รับการแก้ไข  บัดนี้ นักเรียนที่นี่มีความสุข มีมารยาทงาม มีน้ำใจ มีจิตอาสา  เป็นที่ชื่นชมของผู้มาเยือน โรงเรียน/คณะครู ล้วนมีความพึงพอใจ ภูมิใจกับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนมากกว่าการได้รับเกียรติบัตร หรือรางวัลไดๆ

นายนิพนธ์ มณีรัตน์