สพฐ. ประชุมผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อมศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพนักเรียน”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สพฐ. จัดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นการประชุมหารือข้อราชการสู่การปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายของ สพฐ . ในด้านต่างๆ อาทิ การนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสู่สถานศึกษา, กรอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, โครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา, การแข่งขันกีฬา”สพฐ.เกมส์”, โครงการอบรมกลุ่มโรงเรียนพิเศษ, การใช้ QR Code ในหน่วยงาน, มาตรการลดใช้สำเนาเอกสารราชการให้บริการประชาชน, การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44), การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562, การจัดงาน EDUTECH 2018, โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง, นโยบายการบริหารจัดการเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, รวมถึงกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา, โครงการพัฒนาดอยตุง, และการนำเสนอกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน

พร้อมกันนั้นยังได้มีการมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการมอบโล่รางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 นี้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ และดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า 3 ปี และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้

สำหรับกระบวนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลนี้ ได้ดำเนินการในรูปขององค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา หรือการประเมินการจัดการศึกษา จำนวน 2 คณะ ได้แก่คณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาที่ สพฐ. กำหนดไว้ โดยการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการทั้ง 2 คณะจะใช้ฐานข้อมูลจากกลุ่มต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลการดำเนินงานทั้งที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของสถานศึกษา ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาจึงไม่ต้องสั่งการให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และอีกประการที่สำคัญคือสถานศึกษาไม่ต้องเสนอตัวเองเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด รางวัล IQA Awards นี้จึงเป็นรางวัลที่แสดงการยกย่องเชิดชูเกียรติความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและการร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา จนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวแสดงความชื่นชมสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA Awards และขอให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่กำกับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าดังกล่าวมาเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด และเป็นกลไกสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษาในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 และแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป

จากนั้น ในวันที่ 3 พ.ย. มีการแบ่งกลุ่มตามเขตตรวจราชการ 9 กลุ่ม เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียน โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชมรมต่างๆ ที่เน้นด้านอาชีพ การใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนอาชีพ การส่งเสริมต่อยอดด้านอาชีพในโรงเรียนสู่ชุมชน การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ และการวัดประเมินผลและการออกใบรับรองหรือเกียรติบัตรให้กับนักเรียน จากนั้นได้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำมาอภิปรายและสรุปข้อมูลที่ได้นำไปพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

อัจฉรา ภาพ/ข่าว