สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการบูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ในลักษณะงบแลกเป้าของเครือข่ายสถานศึกษาด้วยกลยุทธ์ของตนเอง เครือข่ายพฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 1 บางกระทุ่ม 1 เนินมะปราง 1, 2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4  กลุ่มสาระที่มีการทดสอบระดับชาติ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมจำนวน  120 คน ในวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2