สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงานในสังกัด

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ และนางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ โดยมี นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในภาคเช้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สรุปข้อมูลมานำเสนอรายกลุ่มและตอบข้อซักถาม โดยมีคณะวิทยากรพี่เลี้ยง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพอำไพ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบควบคุมภายในและสามารถจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้ถูกต้องและจัดส่งรายงานทันเวลาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ และมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมฯ เป็นอันเสร็จสิ้น ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)