ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑

วันที่  ๑-  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์    ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑   ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย    และศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาทอำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย