ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561

  1. วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 โดยวันนี้เป็นวันที่สอง ของการประชุม ได้มีการแบ่งกลุ่มตามเขตตรวจราชการ 9 กลุ่ม เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียน โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชมรมต่างๆ ที่เน้นด้านอาชีพ การใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนอาชีพ การส่งเสริมต่อยอดด้านอาชีพในโรงเรียนสู่ชุมชน การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ และการวัดประเมินผลและการออกใบรับรองหรือเกียรติบัตรให้กับนักเรียน จากนั้นได้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำมาอภิปรายและสรุปข้อมูลที่ได้นำไปพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป