การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประธานคณะกรรมการ นายดิเรก สายศิริวิทย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นายเฉลิมพล พุ่มบำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “วิทยานุกูล” ร่วมออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบััติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของนายวิชัย นาคสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ:ข่าว //กมลลักษณ์ ปชส.สพม.3)