สพป.นครพนม เขต ๑ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการฯ

วันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายมงคล รุ่งสว่าง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๖ และการจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ขอขอบคุณวิทยากร ดร.ปรานอม จรเกตุ ผอ.รร.บ้านป่าจั่น,ดร.นิพนธ์ เสือก้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. และ นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.สระบุรี