“กิจกรรมร่วมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนร่วมกันต้านอบายมุข” โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1

เช้าวันนี้ ที่ 12 กันยายน 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมร่วมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนร่วมกันต้านอบายมุข” ณ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ด้านนายมหามัดพิกรี มะหะมัด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมร่วมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกันต้านอบายมุข ประจําปีการศึกษา 2562” ในวันนี้ ในการจัดกิจกรรมร่วมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกันต้านอบายมุข มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกันด้านอบายมุขในชุมชนและโรงเรียน
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ และโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตห่างไกลจากอบายมุข อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธี เปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกิจกรรม “ร่วมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกันต้านอบายมุข ประจําปีการศึกษา 2552” ของโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ที่จัดขึ้นในวันนี้
จากคํากล่าวรายงานของ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ทําให้ทราบถึง วัตถุประสงค์และความเป็นมาของกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ทําให้ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมกันปั่น ร่วมกันต้านอบายมุขในชุมชนและโรงเรียน ทําให้ชุมชนและบริเวณรอบๆโรงเรียน มีความเข้าใจอันดี ก่อให้เกิดเจตคติที่ดี อันจะนํามาซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อไป