สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือนพฤศจิกายน 2561)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-08.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือน พฤศจิกายน 2561) เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ในประเด็นสำคัญดังนี้ การนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่สถานศึกษา, กรอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, โครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา, การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”, โครงการอบรมกลุ่มโรงเรียนพิเศษ, การใช้ QR Code ในหน่วยงาน, มาตรการลดใช้สำเนาเอกสารราชการให้บริการประชาชน, การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44), การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562, การจัดงาน EDUTECH 2018, โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง, นโยบายการบริหารจัดการเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, รวมถึงกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา, โครงการพัฒนาดอยตุง, กลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการรางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้าเสาธงและห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)