สพป.กระบี่ รับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบระยะ 5 เดือน จากผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6

เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายไพโรจน์  บุตรแขก  ผู้อำนวยการนโยบายและแผน  นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมบุคลากรในกลุ่ม นางภัทชรี  คีรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่       ให้การต้อนรับนายวิพล  นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง ระนอง และสตูล)  ที่เข้านิเทศ รับทราบผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)  รับฟังปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน   และติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ระยะ 5  เดือน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กำหนด จำนวน 10 โครงการสำคัญ ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป  ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โครงการโรงเรียนประชารัฐ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน