รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2562 โดยมี นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เป็นประธานในพิธี เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษ รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษของ สพฐ. อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักต่าง ๆ ใน สพฐ. แผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ให้ความรู้แก่ครู เพื่อสอนนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เป็นต้น

ฐิติมา ข่าว