สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และ บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต   ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม   เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้กล่าวถึงกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ในสัปดาห์นี้ และขอให้บุคลากรทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และขอให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2561