สพป.ลพบุรี เขต 1>เข้าร่วมประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อมศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เป็นการประชุมหารือข้อราชการสู่การปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายของ สพฐ . ในด้านต่างๆ อาทิ การนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสู่สถานศึกษา, กรอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, โครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา, การแข่งขันกีฬา”สพฐ.เกมส์”, โครงการอบรมกลุ่มโรงเรียนพิเศษ, การใช้ QR Code ในหน่วยงาน, มาตรการลดใช้สำเนาเอกสารราชการให้บริการประชาชน, การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44), การจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562, การจัดงาน EDUTECH 2018, โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง, นโยบายการบริหารจัดการเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, รวมถึงกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา, โครงการพัฒนาดอยตุง, และการนำเสนอกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน พร้อมกันนั้น ยังมีการมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการมอบโล่รางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 นี้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ และดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพของสถานศึกษานั้น ๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า 3 ปี และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่น ๆ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้ มีกระบวนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลในรูปขององค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา หรือการประเมินการจัดการศึกษา จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาที่ สพฐ. กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ จะใช้ฐานข้อมูลจากกลุ่มต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผลการดำเนินงานทั้งที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของสถานศึกษา ดังนั้น เขตพื้นที่การศึกษา จึงไม่ต้องสั่งการให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และอีกประการที่สำคัญคือ สถานศึกษาไม่ต้องเสนอตัวเองเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด รางวัล IQA Awards นี้จึงเป็นรางวัลที่แสดงการยกย่องเชิดชูเกียรติความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและการร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา จนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้แสดงความชื่นชมสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA Awards และให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่กำกับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าดังกล่าวมาเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัด และเป็นกลไกสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษาในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561 และแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 มีการแบ่งกลุ่มตามเขตตรวจราชการ 9 กลุ่ม เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียน โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชมรมต่างๆ ที่เน้นด้านอาชีพ การใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนอาชีพ การส่งเสริมต่อยอดด้านอาชีพในโรงเรียนสู่ชุมชน การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ และการวัดประเมินผลและการออกใบรับรองหรือเกียรติบัตรให้กับนักเรียน จากนั้นได้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำมาอภิปรายและสรุปข้อมูลที่ได้นำไปพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)