สพป.สร.1 จัดกิจกรรม “Symposium” โครงการนิเทศเพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC

        วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรม กิจกรรม “Symposium” โครงการนิเทศเพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : Coaching & PLC ปีการศึกษา 2562 โดย  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น ที่มุ่งเน้นเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จึงได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ด้านผู้เรียน คือ 5HS  ประกอบด้วย  Health Head Heart Hand Happiness  ซึ่งครูต้องจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกในการเรียน และรักที่จะเรียนรู้ จึงได้พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้  และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยการสังเกตชั้นเรียน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coaching & PLC  การจัดกิจกรรมในวันนี้  มีวัตถุประสงค์    เพื่อนำเสนอผลการนิเทศ/เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning / ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   Coaching & PLC  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้สอน  และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  ทีมนิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาการเครือข่ายฯ  ครูผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียน  รวมทั้งสิ้น  250  คน  โยมีกิจกรรม  นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก 16 เครือข่าย  และการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ห้องเรียนจะเปลี่ยนอย่างไร ในโลกพลิกผัน” 4 สาระ/กิจกรรม ประกอบด้วย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์) และการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา