สพป.พิษณุโลก เขต 3 อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม ประธานการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัดอำเภอรพหมพิราม ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 รุ่นที่ 2/61 รุ่นที่ 3/62