สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าพัฒนาครูปฐมวัยทั้ง 67 โรง เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความเข้มแข็ง นำมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เต็มศักยภาพ โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าโดยมีความสอดคล้องกับหลักการแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีความตระหนัก และตื่นตัวต่อการการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนปฐมวัย และให้ครูปฐมวัยมีทักษะด้านการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรแกนนำ LN (Local Network) /วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) มีครูปฐมวัยในสังกัด ทั้ง 67 โรง เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยมีวิทยากรแกนนำ  LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ให้ครูปฐมวัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความตระหนัก และตื่นตัวต่อการการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนปฐมวัย ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

มนทิชา  แวซอเหาะ     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี      รายงาน
http://www.pattani3.go.th