สพป.ชัยนาท จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

วันที่ 16 กันยายน 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนที่สมัครขอรับการประมินคุณภาพภายนอก  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน คณะครูวิชาการ ครูที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ 2 คน รวม 100 คน  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท