ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice โดย…ศปบ.จชต.

วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ศึกษานิเทศฯ ครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 คน โดยมีโรงเรียน 13 โรงร่วมนำผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice แบ่งเป็น โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส

โดยมีนางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice เป็นผู้กล่าวขอบคุณและรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice นี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมเจ้าของภาษา สามารถติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้ อีกทั้งยังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน บูรณาการและสร้างนวัตกรรมในการใช้ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น และภาษาต่างประเทศในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาโรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนใต้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ภาคใต้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านคือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ทองมาก อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. อาจารย์สุจิตรา ประวงศ์ คณะมนุษย์ศาสตร์แลสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถฝึกอบรมและให้ข้อเสนอแนะกับโรงเรียนที่นำเสนอผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice เป็นอย่างดี

ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธีกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มี โอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ในวันนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญ คือ การสร้างทัศนคติและแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนให้มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพการสอนของครูในทุกระดับ และการหาครูชาวต่างชาติที่มีวุฒิการสอนภาษาโดยตรงมาพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียน โดยเพิ่มเป็นภาษาที่สอง ภาษาที่สาม นอกจากภาษาถิ่น การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนคาบเรียนและบริบทของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง และตรงตามความต้องการนโยบายการส่งเสริมการจัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย และนโยบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอาเซียน เพื่อตอบโจทย์ตามนโยบายด้านการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนสามารถใช้ภาษาอาเซียนในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ช่วยให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความสามัคคีเพื่อสันติสุขของคนในชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดังนั้นกิจกรรมใน ครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อพัฒนาโรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนใต้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice