โครงการฝึกอบรม “เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด” โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ พร้อมด้วย นายฉันท์ แป้นเพชร  นายอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร “เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด” ณ.โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีท่านพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งนายเทียนชัย ตรีชิต  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ และป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึก มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า/แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ และเพื่อให้เยาวชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า นายประสิทธิ์ ขวัญนอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางให้การต้อนรับ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง จำนวน ๑๑๕ คน ในการนี้ท่านพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้ปลูกต้นรวงผึ้งด้วย