สพฐ. มอบรางวัลส่งเสริมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่สำนักที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สพฐ. ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพฐ. ดําเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป

ซึ่ง สพฐ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การ เป็นประธานและมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสํานัก ให้มีการดําเนินการเยี่ยมชม (Site Visit) สํานัก/หน่วยงานเทียบเท่าใน สพฐ. ส่วนกลาง เพื่อนําผลการดําเนินงานมาคัดเลือกสํานักที่มีผลการดําเนินการในระดับดีเด่น จํานวน 1 รางวัล และระดับดี จํานวน 5 รางวัล

โดยสํานักที่ได้รางวัลระดับ ดีเด่น จํานวน 1 รางวัล ได้แก่ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และระดับดี จํานวน 5 รางวัล ได้แก่ สํานักอํานวยการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักทดสอบทางการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

สําหรับการดําเนินงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ เพื่อถ่ายทอดไปยัง สพท. ทุกแห่ง เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรมและมีการกํากับ ติดตาม การประเมินเหมือนกับที่กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการประเมินใน ระดับส่วนราชการ และนําผลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนั้นยังดําเนินการต่อเนื่องไปยังสถานศึกษาทุกแห่งที่ขับเคลื่อนผ่านทางโครงการ/ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน เช่น โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ http://www.eesdobec.com