สพม.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการสอนภาษาอังกฤษ ปี 62

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยการแลกเปลียนประสบการณ์ในเรื่องเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากครูที่ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงความรู้และสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 165 คน ประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียน 29 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  : เครดิต ภาพ/ข่าว  กมลลักษณ์  ลอยพูน  ปชส.สพม.3