สพม.32 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ DLIT

วันนี้ (16 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดประชุมปฏิบัติการ “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ DLIT และเทคโนโลยีทางการศึกษาตามนโยบาย (No Child Left Behind) ” โดยได้รับเกียรติจากนายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธาน นายรณชัย  กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนในยุคไหม่ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนทัศน์ไปอย่างมากตามสภาพบริบทแวดล้อม ซึ่งการเรียนในรูปแบบตั้งเดิม ไม่อาจก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากอิทธิพลความก้าวหน้าแห่งโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการศึกษาโดยรวม ครูจึงต้องศึกษาและพัฒนาความสามารถในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงการจัดการศึกษาโดย ไม่มีเด็ก คนใดถูกทอดทิ้ง ไว้ข้างหลัง ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ผู้อำนวยกรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละ4 คน รวม 42 คน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ธานีวิทย์กิตฐิติพงศ์ ครูจากโรงเรียนวิเซียรกลิ่นสุคณธ์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และวิทยากรผู้ช่วยจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ใช้เวลาในการประชุม 2 วัน คือ วันที่16-17  กันยายน 2562