สพม.32 ปลื้ม ! สถานศึกษาในสังกัดรับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม รางวัลที่ สพฐ.จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่า มีสถานศึกษาในสังกัด สพม.32 ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนพุทไธสง ระดับยอดเยี่ยม และโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มอบรางวัลในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

นายรณชัย กล่าวว่า รางวัล IQA AWARD เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า 3 ปี และสามารถเป็นแบบอย่าง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้

กระบวนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลนี้ ดำเนินการในรูปขององค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญและประสบการณ์ในด้ายการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา หรือ การประเมินการจัดการศึกษา จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาที่ สพฐ.กำหนดไว้ โดยการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมกรการทั้งสองคณะใช้ฐานข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา และผลการดำเนินงานทั้งที่ผ่านมาและดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของสถานศึกษา พร้อมร่องรอยหลักฐาน ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาจึงไม่ต้องสั่งการให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และอีกประการที่สำคัญ สถานศึกษาไม่ต้องเสนอตัวเองเข้ารับการคัดเลือกแต่ประการใด รางวัล IQA AWARD  นี้ จึงเป็นรางวัลที่แสดงการยกย่องเชิดชูเกียรติความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นและการร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา จนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง นายรณชัย กล่าว