สพม.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีนางสาวนฤมล บุญพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Active Learning) ในสังกัด สพม.3 รวมทั้งสิ้น 72 คน