สพม.3 ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบหมาย นายวรากร รื่นกมล ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล และการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอุทัย วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) และวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการพี่เลี้ยงได้นิเทศ แนะนำ เตรียมการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพระดับโรงเรียน (ScQA) ทางโรงเรียนได้นำเสนอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระบบจัดการคุณภาพในระดับโรงเรียน (ScQA) มีเล่มรายงานที่พร้อมรับคำแนะนำจากกรรมการพี่เลี้ยง ทำงานกันอย่างมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำและการปรับแก้ตามหมวดต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในครั้งต่อไป