สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2562 ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ครั้งที่ 36/2562 ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 จากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 2 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์หรือโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านเด่นหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  2. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 7 เรื่อง – สพฐ. จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ – การสั่งจองบันทึก สพฐ. ประจำปี 2563 เล่มละ 150 บาท ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 – การประเมินการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 – การส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ (รณรงค์การคัดลายมือของ สพป.สิงห์บุรี) – การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านศาสนา) – การพัฒนาระบบการจัดทำ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับ สพท. และสถานศึกษา – ประชุมทางไกล เรื่อง การติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จาก เลขาธิการ กพฐ. สดจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 (บ้านทุ่งพร้าว)

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)