สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมโครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Coding & Robotics)

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Coding & Robotics) ตามนโยบาย Coding & Robotics ขอรัฐบาลและหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง 2560) ได้กำหนดสาระเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ Robot สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด สมาคมดิจิทัลเวิลด์ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม Coding & Robotics เป็นคู่มือ ใบงาน กิจกรรม ขั้นตอนเทคนิคการเขียนโปรแกรมให้เข้าใจง่าย เพื่อการเรียนการสอนและสู่เวทีการแข่งขันได้ เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรม Coding & Robotics ที่หลากหลายไปจัดกิจกรรมกับนักเรียนได้ โดยเป็นกลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอน Robot วิชา วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ของโรงเรียน ๆ ละไม่เกิน 2 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นำโน๊คบุ๊คมาเองเพื่อเขียนโปรแกรมสำหรับชุดหุ่นยนต์ Application และแผนการสอน Robot ในชั้นเรียนที่สมาคม จัดเตรียมไว้ให้และสนับสนุนอาหารว่างและอาหารกลางวัน เป็นการอบรมหลักสูตร 1 วัน มีเนื้อหากิจกรรมการอบรม ได้แก่ การทบทวนความรู้พื้นฐาน Robot ใบงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตัวชี้วัดในหลักสูตร (สำหรับครูที่ยังไม่มีพื้นฐาน) และการเขียนโปรแกรมควบคุม Robot ใบงานทดสอบ Motor ทดสอบไฟ LED ทดสอบทัสสัมผัสปฏิบัติงานตามภารกิจ ได้แก่ ควบคุมหุ่นให้หลบหลีกสิ่งกีดขวาง เดินตามเส้นเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางสาวณิชารีย์ บุญประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มพัฒนาครูฯ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)