สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 17-18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดสถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนปากลัด และโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1: รายงาน/นางสาวณิชารีย์ บุญประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มพัฒนาครูฯ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)