รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ณ  โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานประสบผลสำเร็จ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 140 คน