สพป.ชัยนาท จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศแลพัฒนาครู    ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ ได้ทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ งานวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพครู และ     งานวิชาการที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมพัฒนา จำนวน 141 คน  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท โดยได้รับความรู้จาก นายเรวัตร เอี่ยมรอด อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  นายอรรณพ บัวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย นางประทุม กวางแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายองอาจ    พินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินฯ มาเป็นวิทยากร