อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 180 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) วิทยากร และคณะทำงาน รวม 205 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบนวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ ครูผู้สอนสามารถสร้างรูปแบบการจดการเรียนรู้ทีมีความเหมาะสม สอดคล้องกบบริบทของ โรงเรียนได้ด้วยตนเองได้ เพื่อครูจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบที่สร้างขึ้นและสามารถ นาไปใช้เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศ ติดตามการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการจดการอบรมเชิง ปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2562
ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวนนี้ เชื่อว่าทุกภาคส่วนล้วนให้ความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา ให้เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดการศึกษา จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เชื่อว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคน มีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนทีดี ไม่น้อยกว่า โรงเรียนในเขตการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งระบบ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียน ให้ผู้เรียน และผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น ยอมรับ และมีความพึงพอใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียน