เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 17 โรงเรียน โดยมี นายนิวัตร นาคะเวช และนายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการส่วนกลาง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในเครือโรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายจากเลขาธิการ กพฐ. จำนวน 1,200 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การจัดการประชุมสัมมนา “โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.) สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6” ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา อีกทั้งให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับทราบกระบวนการบริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

“ในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบนอกจากผู้บริหารแล้ว ครูก็เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาได้ การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สพฐ. คาดหวังว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างความเข้มแข็งในหน่วยงาน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมทุกด้านในการที่จะพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีคุณภาพต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว