สพฐ. รับมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2561 จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2561 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดยมี มิสเตอร์ฮิซาชิ ฮิรากิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นายกริช ทองนาค กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมคณะเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้เห็นความสำคัญของคุณภาพเด็กนักเรียน โดยมอบเงินทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 600 โรงเรียน เป็นเงินจำนวนกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ได้นำเงินไปซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมทั้งปุ๋ยบำรุงพืช เพื่อสร้างผลผลิต และนำมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวันทุกคนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้รับความรู้และทักษะด้านการเกษตรแผนใหม่ ซึ่งมีโรงเรียนบางแห่งได้ดำเนินการโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้โครงการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และฝึกความรับผิดชอบให้กับนักเรียนด้วย

สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนักเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 6,781,116 คน ซึ่งโครงการอาหารกลางวันในประเทศไทย จะดูแลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทั้งหมด โดยงบประมาณของทางรัฐบาลสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จึงยังคงมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอยู่ สพฐ. จึงขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ที่ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีเด็กยากจนและขาดแคลนอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และได้มีแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ขณะที่ นายกริช ทองนาค (กรรมการมูลนิธิฯ) กล่าวว่า มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในปีนี้ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2536 เป็นเวลา 25 ปีแล้ว เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ในประเทศไทย มีความภูมิใจที่จะสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนเพื่อให้สังคมไทยพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในต่างจังหวัด ที่เราได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2542 ด้วยความหวังที่จะเห็นนักเรียนไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพดี โครงการนี้มีขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เด็กๆ ได้รับอาหารกลางวันที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการสนับสนุนนี้จะเป็นการช่วยเหลือทางการศึกษาทางอ้อม ที่นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้รับอาหารกลางวันแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองในการทำการเกษตรและนำผลิตผลที่เหลือไปจำหน่ายสร้างรายได้ พัฒนาการเรียนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์ในโครงการนี้ เพื่อสุขภาพและพลานามัย ที่สมบูรณ์พร้อม และมีความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จะพยายามต่อไป ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆ เหล่านี้ ได้พบคุณค่าและศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ฐิติมา ข่าว