สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำโดยนายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงาบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ) โดยมีนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผลการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA และ PLC ณ หอประชุมอรุณญา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒