รองเลขาธิการ กพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2

https://youtu.be/Lj3wJ3eZDAc

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารช่อง 7HD และคณะผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ช่อง 7HD

นายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 337 ทุน ต่อมาได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับชั้นอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” จํานวน 27 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา โดยนักศึกษาทุนของโครงการฯ ในรุ่นที่ 1 จํานวน 27 คน ได้สําเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพแล้วทุกคน

สำหรับปี 2562 ช่อง 7HD ได้ร่วมส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ จะมีนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนตามหลักเกณฑ์จํานวน 208 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,664,000 บาท

“ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจํานวนมาก ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และอื่น ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ซึ่งต้องให้การสนับสนุนอยู่ การที่ช่อง 7HD ได้เข้ามาช่วยเหลือ นักเรียนเหล่านั้น จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งการดําเนินงานของช่อง 7HD ในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างให้ภาคเอกชนอื่นได้พิจารณาให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างกว้างขวางต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขณะที่ ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD กล่าวว่า ช่อง 7HD เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นบันไดสําคัญที่จะทําให้เยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศ เราจึงได้ดําเนินโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยความมุ่งหวังว่าโครงการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อตอบแทนสังคม ในนามของช่อง 7HD เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาจากโครงการนี้จะช่วยเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนทุกคน ขอให้นักเรียนตั้งมั่นอยู่ในความพยายาม ความดี และประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อไป

อัฉรา ข่าว