1 ทศวรรษ รำลำคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 จ.ปัตตานี

***วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารการศึกษา คณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานใน โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา และทายาทผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ในวันเดียวกัน
***โดยนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะตัวแทนพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าการจัดงานรําลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 10 ในวันนี้ ก็สืบเนื่องจากตลอด ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ของเราต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบมาแล้วทั้งหมด 182 ราย ซึ่งถือเป็น การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแวดวงการศึกษาไทย วันนี้จึงเป็นวันที่ครูในพื้นที่จะร่วมกัน รําลึกถึงคุณงามความดี ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ เพราะครู คือ ปูชนียบุคคลหรือทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่สามารถถ่ายทอด ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่บุคลากรที่มีคุณภาพและ พัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของครู ทุกกลุ่ม ทุกสถาบันให้รักกัน อยู่ในพื้นที่อย่างสันติสุข ไม่แตกแยกและพร้อมร่วมมือร่วมใจ กันยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
***สําหรับกิจกรรมรําลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ในช่วงเช้า ได้มีการทําพิธี ถวายสังฆทาน และตักบาตรอาหารแห้ง สําหรับครูที่นับถือศาสนาพุทธ และละหมาด ฮายัต สําหรับครูที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของครูผู้เสียสละ ได้ไปสู่สุคติ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวจากเหตุการณ์ความสูญเสียตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากกระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. เขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษา, มัธยมศึกษา (โดยเฉพาะ รร. เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรในการจัดงานมาโดยตลอด)
***ด้านนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปี ของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กับการสูญเสียครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 182 ราย ผมและชาวไทย ทั้งประเทศรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งไม่น้อยไปกว่า พี่น้องเพื่อนครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราต่างเฝ้าภาวนาให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขโดยเร็ว เพื่อให้ครูได้มีโอกาส พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เท่าเทียมกับนักเรียนในจังหวัดอื่น ๆ มากขึ้น ผมขอน้อมรําลึกและขอสดุดีต่อดวงวิญญาณของคุรุวีรชนชายแดนใต้หรือนักรบ ทางการศึกษาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอให้คุณงามความดีที่ท่านได้กระทําที่ผ่านมา รวมทั้งบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกระทําในวันนี้ จงดลบันดาลให้ดวงจิตวิญญาณของ ทุกท่านจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพที่ท่านปรารถนา ผมหวังว่านับจากวันนี้เป็นต้นไป เราคนไทยทุกคนจะร่วมกันสร้างสังคมสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทํางานอย่างมีความสุข มีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นความมุ่งหวังร่วมกันที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็น สุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะนําไป สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
***ขอขอบคุณสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารหน่วยงานทุกสังกัดที่สนับสนุนงบประมาณ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่แห่งนี้ ตลอดจนผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานรําลึกถึงคุรุวีรชนชายแดนใต้ที่เสียชีวิต จากสถานการณ์ความไม่สงบ อันแสดงถึงความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ และ ความกตัญญูกตเวทีต่อคุรุวีรชนผู้สูญเสียซึ่งหมายความว่าทุกท่านยังนึกถึงคุณงามความดี ที่คุรุวีรชนทั้งหลายได้ฝากไว้บนผืนแผ่นดินนี้ ขอขอบคุณทุกกําลังใจ ทุกความเข้าใจ ทุกความคิดเห็น ที่ทุกฝ่ายร่วมกันทําให้มีความปลอดภัยและสันติสุขเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผล ให้การศึกษาไทยมีการพัฒนาความก้าวหน้าไปสู่สังคมโลกยุค 4.0 ต่อไป ผมขอให้ ทุกท่านมีความสุขความเจริญ และขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

ภาพ/ข่าว         มนทิชา   แวซอเหาะ
รายงาน           ฟูซียะห์   บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต ๓
http://www.pattani3.go.th