สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 และเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ และเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งในปีพุทธศักราช 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ มี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 19 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2) จำนวน 3 คน ข้าราชการครูจำนวน 137 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 168 คน การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้มีหน่วยงานสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานจากโครงการวันสำคัญ จำนวน 88,650 บาท งบตามแผนป้องกันการทุจริต จำนวน 66,270 บาท สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี จำนวน 6,720 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด จำนวน 20,000 บาท งบกลาง จำนวน 35,000 บาท การจัดตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ซุ้มถ่ายรูป เวที บริเวณสถานที่จัดงานจากโรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) การแสดงบนเวทีจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียน จตุปัจจัยไทยธรรมจากคณะผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งสิ้น 216,640 บาท โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สุขหลังเกษียณ” โดยท่านกมล ศิริบรรณ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายบำรุง รื่นบันเทิง) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ (นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50) เป็นผู้กล่าวอำลาชีวิตราชการ และมีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด พร้อมการแสดงจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุมสัมมนาฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)