ร้อยรัดดวงใจ สายใยผูกพัน เราชาว สพป.นครปฐม เขต 1

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องเกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ในโอกาสนี้ ผวจ.นครปฐม เขต 1 ได้อวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ สบายใจ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่วมไทรแก่ลูกหลาน การจัดแสดงมุฑิตาจิต เป็นการแสดงความยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดี จนถึงวันเกษียณอายุ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิตอย่างต่อเนื่องทุกปี และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ที่กำลังปฏิบัติราชการอยู่และผู้ทีกำลังจะเกษียณอายุราชการให้มีกิจกรรมร่วมกัน