สพป.ชัยนาท  จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 2)

วันที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 2) พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนตน ยึดมั่นทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท   ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวน 131 คน โดยพัฒนาฯ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท และเขาขยาย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท