ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ติดตามผล และประเมินผลการดำเนิงาน โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) จำแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 7 กลุ่ม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ พลตรี เฉลิมพล จินารัตน์ รองผู้อำนวยการ ศปป.5 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี