สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร (KM : Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ขององค์กร (KM : Knowledge Management) ปีงบประมาณ 2562 ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  การดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ขององค์กร (KM : Knowledge Management) ของสพป.นค.1นั้น เพื่อส่งเสริมปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาวิชาการ พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้เข้ารับอบรมได้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนเครือข่ายสถานศึกษา ละ 2 คน รวมทั้งหมด 45 คน