สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สู่กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สู่กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 24- 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมไพรราชพฤกษ์   โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจากโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาแก้วบูรพา พระธาตุกู่จาน  เมืองฟ้า  ราชนาวา  ม่วงบึงแก หัวเมืองพระเสาร์  สงยางผือฮี  พลังน้ำใสและวังคู่ฟ้า  รวม 9 เครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสู่กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และสร้างความเข้มแข็งการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด