ผอ.สพป.จันทบรุี เขต 2 ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี